The Super Ninja (1984)

22,050 views Director: Kuo-Ren Wu
Cast: Alexander Lo Rei, Eugene Thomas, Chung-Erh Lung, Yi Tao Chang, Jack Long, Yang Song, Ju Yin Bao